Kredyt bankowy

Kredyt bankowy – umowa zawarta w formie pisemnej między bankiem, który staje się kredytodawcą a kredytobiorcą. Na mocy umowy, bank udostępnia określoną w umowie kwotę pieniężną na określony cel oraz czas. Kredytobiorca jednak zobowiązuje się wykorzystać kredyt zgodnie z zapisami w umowie oraz zwrócić środki pieniężne bankowi powiększone o ustalone odsetki.

Zgodnie z zaproponowaną definicją, kredyt postrzegany jest jako zobowiązanie, którego cechami są: zwrotnośćterminowość, oprocentowanie.

Prawne ujęcie kredytu.: Przedmiotem kredytu jest wykorzystanie wolnych pieniędzy, a nie tworzenie nowych. Instytucja bankowa jest rodzajem pośrednika w przekazywaniu potrzebującym osobom/podmiotom pieniędzy, czasowo ulokowanych w nim, przez inne osoby-podmioty.

W wyniku tej czynności, powstaje wierzytelność u kredytodawcy, oraz proporcjonalne kwotowo zobowiązanie u kredytobiorcy,

Ekonomiczne ujęcie kredytu.: W tym rozumowaniu, bank umożliwia wydatkowanie środków pieniężnych powyżej aktualnie posiadanych ich przez kredytobiorcę.

Dodaj komentarz