Formy zabezpieczenia kredytu

Rozróżniane są dwie formy zabezpieczania kredytu, osobowe oraz rzeczowe.

 • Do osobowych należą.:
  • poręczenie – osoba fizyczna lub prawna, jeśli kredytobiorca nie spłaca kredytu w terminie, to on zobowiązuje się do spłaty kredytu z odsetkami.
  • weksel własny in blanco – jest to dodatkowa ścieżka egzekwowania roszczeń banku. Sporządza się wtedy tak zwaną deklarację wekslową, wg której bank może wypełnić weksel w przypadku zaprzestania spłaty kredytu
  • poręczenie wekslowe
  • gwarancja bankowa. Jest to szczególna forma gwarancji samoistnej. W tym przypadku rolę gwaranta przyjmuje bank. Umowa gwarancji bankowej jest pisemnym zobowiązaniem banku do zapłaty kwoty wskazanej w gwarancji, w przypadku gdy zleceniodawca gwarancji, na którego została wystawiona, nie wywiązuje się ze swoje zobowiązania finansowego.
  • przelew wierzytelności zwany również cesją – bank kredytujący wymaga zadeklarowania przez nabywcę, że cedowaną wierzytelność przekaże bankowi kredytującemu.
 • przystąpienie do długu ( kumulatywne przystąpienie do długu) – jest to przyjęcie przez osoby trzecie odpowiedzialności za dotychczasowe zobowiązania dłużnika. Co istotne, nie jest to zastępowanie dłużnika/kredytobiorcy, tylko występowanie wraz z nim jako współdłużnik.

Przystąpienie do długu następuje na skutek umowy zawartej z wierzycielem. Ustawowe przystąpienie do długu zachodzi w przypadku nabycia całości lub części przedsiębiorstwa.

Istotną informacją jest to, iż konstrukcja umowy nie posiada szczegółowej regulacji w polskim prawie cywilny. Jest de facto tworem stosowanej praktyki. Co więcej przystąpienie do długu nie jest czynnością bankową, według prawa bankowego. Osoba przystępująca do długu odpowiada wprawdzie jak kredytobiorca, jednak umowa przystąpienia do długu nie jest umową kredytową!.

 • Do rzeczowych należą.:
  • zastaw na rzeczach i prawach
  • bon na okaziciela
  • hipoteka – zabezpieczenie spłaty kredytu na nieruchomości, dla której założono księgę wieczystą.
  • blokada środków na rachunku bankowym – ustalona pisemnie z wykluczeniem odwołania.
  • kaucja – wymaga umowy pisemnej, składa się ją na odrębnym rachunku bankowym

 

Dodaj komentarz